Политика за поверителност
  • Защита на личните данни

А. АДИСТ ТРЕЙД 2020 ЕООД, ЕИК BG206255671, с адрес на регистрация гр. Раковски, ул. Капитан Райчо 30 Б, телефон за контакт: +359 896 732 244, администрира личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребител/Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребител/Ползвателя, АДИСТ ТРЕЙД 2020 ЕООД, ЕИК BG206225671, с адрес на регистрация гр. Раковски, ул. Капитан Райчо 30 Б, телефон за контакт: +359 896 732 244, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребител/Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай АДИСТ ТРЕЙД 2020 ЕООД, ЕИК BG206255671, с адрес на регистрация гр. Раковски, ул. Капитан Райчо 30 Б, телефон за контакт: +359 896 732 244, има право да предостави личната информация за Потребител/Ползвателя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява Личните му данни да се използват от АДИСТ ТРЕЙД 2020 ЕООД, ЕИК BG206255671, с адрес на регистрация гр. Раковски, ул. Капитан Райчо 30 Б, телефон за контакт: +359 896 732 244, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

Д. АДИСТ ТРЕЙД 2020 ЕООД, ЕИК BG206255671, с адрес на регистрация гр. Раковски, ул. Капитан Райчо 30 Б, телефон за контакт: +359 896 732 244 не съхранява данни за банкови карти при извършване на плащане с карти чрез виртуален ПОС терминал на обслужващата банка;